» GÜNCEL  » İhaleler

6 cm Yüksekliğinde Beton Kilitli Parke Taşı

İlan Süresi

:

21

     

Yasal Kapsam

:

13 b/3

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet

:

3. adım 361.481,00 - 2.761.007,00

Ortak Alım

:

Hayır

Sınır Değer

Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında

E-İhale

:

Hayır


BETON KİLİTLİ PARKE TAŞI SATIN ALINACAKTIR

GÜNDOĞMUŞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

6 cm Yüksekliğinde Beton Kilitli Parke Taşı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2019/309239

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 37 07860 GÜNDOĞMUŞ/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2427812011 - 2427812161

c) Elektronik Posta Adresi

:

gundogmusbelediyesi@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Beton kilitli parke taşı ( 6 cm ) 50.000 m²
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Gündoğmuş İlçe merkezi ve bağlı muhtelif mahalleler

c) Teslim tarihi

:

Alım konusu malzemeler sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin ihtiyacı nispetinde nakliye yükleniciye ait olmak suretiyle 31.12.2019 tarihine kadar peyderpey alınacaktır. Alınacak olan Kilit parke taşı İdarenin isteği doğrultusunda İdarenin göstereceği İlçe sınırları içerisindeki cadde, sokaklara ve muhtelif bağlı mahallelere peyderpey olmak üzere maksimum 4 ay içinde yüklenici tarafından teslim edecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Gündoğmuş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü - Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 37 Gündoğmuş- ANTALYA

b) Tarihi ve saati

:

24.07.2019 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

TS 2824 EN 1338 belgesi.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gündoğmuş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü - Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 37 Gündoğmuş- ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 

İhale Adı İhale Tarihi İşlem
KONUT SATIŞLARI İHALESİ 26.10.2021 17:24 Detaylar
6 cm Yüksekliğinde Beton Kilitli Parke Taşı 04.07.2019 14:31 Detaylar
İnşaat Malzemeleri Alımı 22.05.2019 14:30 Detaylar


1