» Güncel  » Duyurular

  
İHALE DUYURUSU
10.07.2019 16:23

 

İ L A N

GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-      Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Fatih Mahallesi 111 ada 15 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 6 blok içerisindeki 36 daire, 2886 sayılı yasanın 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

2-      İhale 25/07/2019 tarihine tesadüf eden Perşembe günü, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 37 – Gündoğmuş / Antalya adresinde bulunan Belediye hizmet binası toplantı salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

Sıra No

Blok No

Daire No

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

A

A/1

120.000,00

3.600,00

10.oo

2

A

A/2

130.000,00

3.900,00

10.10

3

A

A/3

145.000,00

4.350,00

10.20

4

A

A/4

150.000,00

4.500,00

10.30

5

A

A/5

145.000,00

4.350,00

10.40

6

A

A/6

145.000,00

4.350,00

10.50

7

B

B/1

115.000,00

3.450,00

11.oo

8

B

B/2

130.000,00

3.900,00

11.10

9

B

B/3

150.000,00

4.500,00

11.20

10

B

B/4

150.000,00

4.500,00

11.30

11

B

B/5

145.000,00

4.350,00

11.40

12

B

B/6

145.000,00

4.350,00

11.50

13

C

C/1

120.000,00

3.600,00

12.oo

14

C

C/2

130.000,00

3.900,00

12.10

15

C

C/3

145.000,00

4.350,00

12.20

16

C

C/4

150.000,00

4.500,00

12.30

17

C

C/5

145.000,00

4.350,00

12.40

18

C

C/6

145.000,00

4.350,00

12.50

19

D

D/1

110.000,00

3.300,00

13.oo

20

D

D/2

130.000,00

3.900,00

13.10

21

D

D/3

150.000,00

4.500,00

13.20

22

D

D/4

150.000,00

4.500,00

13.30

23

D

D/5

145.000,00

4.350,00

13.40

24

D

D/6

145.000,00

4.350,00

13.50

25

E

E/1

120.000,00

3.600,00

14.oo

26

E

E/2

130.000,00

3.900,00

14.10

27

E

E/3

145.000,00

4.350,00

14.20

28

E

E/4

150.000,00

4.500,00

14.30

29

E

E/5

145.000,00

4.350,00

14.40

30

E

E/6

145.000,00

4.350,00

14.50

31

F

F/1

115.000,00

3.450,00

15.oo

32

F

F/2

130.000,00

3.900,00

15.10

33

F

F/3

145.000,00

4.350,00

15.20

34

F

F/4

150.000,00

4.500,00

15.30

35

F

F/5

145.000,00

4.350,00

15.40

36

F

F/6

145.000,00

4.350,00

15.50

3-      İhaleye ait şartname bedeli 500,00-TL olup, ihaleye katılacakların şartname satın almaları zorunludur. İhaleye ait şartname, mesai saatleri içerisinde belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir.

4-      İhaleye katılanlar bu şartnameyi aynen kabul etmiş sayılırlar.

5-      İhaleye katılabilmek için;

A)     Gerçek Kişilerin:

a)      Adres beyanı veya ikametgah belgesi

b)     Nüfus cüzdanı fotokopisi

c)      Gündoğmuş Belediye Başkanlığı’ndan alınacak borcu yoktur yazısı

d)     Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge

e)      Şartname satın alındığına ilişkin belge

f)       Şartname (her sayfası imzalanacaktır)

g)      Gerçek kişi adına vekaleten ihaleye katılacakların Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri

B)     Tüzel Kişilerin:

a)      Adres beyanı

b)     Gündoğmuş Belediye Başkanlığı’ndan alınacak borcu yoktur yazısı

c)      Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge

d)     Şartname satın alındığına ilişkin belge

e)      Şartname (her sayfası imzalanacaktır)

f)       Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya Noter tasdikli imza sirküleri

g)      Tüzel kişi adına vekaleten ihaleye katılacakların Noter tasdikli vekaletname ve imza sirkülerini,

İdareye vermeleri gerekmektedir.

6-      Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7-      İhaleye katılmak isteyenlerin 25/07/2019 Perşembe günü, saat 10.oo’a kadar istenen belgeleri belediyemize teslim etmeleri gerekmektedir. Bir istekli, birden fazla dairenin ihalesine katılabilir. Bu durumda her daire için ayrı dosya verilmesi gerekmektedir.

8-      Belediye encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

9-      Bu ihaleden doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Gündoğmuş Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

10-  İhale konusu daire satışlarından KDV alınmayacaktır.

11-  2886 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince ilanen duyurulur.
Duyurular
Ağustos Ayı Meclis Toplantısı 03.08.2023 tarihi Perşembe günü saat 10:30 da Belediye Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.
Konut Satış İhalesi ve Mesire Alanı Kiralama İhalesi Gerçekleşti
KONUT SATIŞLARI İHALESİ
MART AYI BELEDİYE MECLİSİ
MEMUR ALIMI İPTAL EDİLMİŞTİR
T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Yazı İşleri Müdürlüğü'nün "Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler" konulu 2020/3 No'lu Genelgesi
İHALE DUYURUSU
E devlet
Kredi kartı ile ödeme


1