» Güncel  » Haberler

Haberler
AKARYAKIT SATIN ALINAKCAKTIR
 

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

 

GÜNDOĞMUŞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

200.000 Litre Motorin Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

 İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1301090

1-İdarenin

a) Adı : GÜNDOĞMUŞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 37 07860

 

GÜNDOĞMUŞ/ANTALYA

c) Telefon ve faks numarası : 2427812011 - 2427812161

ç) İhale dokümanının görülebileceği

ve e-imza kullanılarak indirilebileceği

internet sayfası

 

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 200.000 Litre Motorin Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı : 200.000 Litre Dökme Motorin Alımı

 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Gündoğmuş İlçe merkezi Rasih Kaplan Mahallesinde

bulunan Belediyeye ait mobil akaryakıt tanklarına,

idarenin talep etmesi ile peyderpey teslimler tanka döküm

şeklinde gerçekleştirilecektir.

 

ç) Süresi/teslim tarihi : 01.01.2024 tarihinde alıma başlanır. Teslimatlar ilçe

merkezinde bulunan Belediyeye ait mobil akaryakıt

tanklarına döküm şeklinde gerçekleştirilir. 31.12.2024

tarihi itibariyle alımlar sonlandırılır. 200.000 litre motorin

miktarının bitiş tarihinden önce alınmış olması

durumunda teslimler sona ermiş olur.

d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024 Tarihinde alıma başlanır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve

saati

 

: 11.12.2023 - 10:30

 

b) İhale komisyonunun toplantı yeri

(e-tekliflerin açılacağı adres)

 

: Belediye Toplantı Salonu

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı

unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması

zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a) İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif Sahibinin Akaryakıt ve

Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,b) İstekli Akaryakıt Dağıtım ve

Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise, Teklif Sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş

bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif Sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama

Kuruluşunun Bayisi olduğunu gösteren Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,c) İstekliye Enerji

Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim

tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Sözleşmesi,d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili

kurumdan alınmış İşyeri Açma ve İzin Belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık

 

oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan

alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,

e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife

ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale

sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci

maddesine göre açıklama istenecektir.Proje Tarihi: 28.11.2023


123