» Güncel  » Haberler

Haberler
KİLİT TAŞI SATIN ALINACAKTIR.
 

KİLİT TAŞI SATIN ALINACAKTIR

GÜNDOĞMUŞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kilit Taşı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1439652

1-İdarenin

a) Adı : GÜNDOĞMUŞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 37 07860

 

GÜNDOĞMUŞ/ANTALYA

c) Telefon ve faks numarası : 2427812011 - 2427812161

ç) İhale dokümanının

görülebileceği ve e-imza

kullanılarak indirilebileceği

internet sayfası

 

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Kilit Taşı

b) Niteliği, türü ve miktarı : 15.000 metrekare 6´lık gri renk beton kilit taşı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Teslimatın tamamı Gündoğmuş ilçe merkezine idare

tarafından gösterilen yerde gerçekleştirilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip alıma

başlanacak olup, ihalesi yapılan miktardaki kilit

parke taşını yüklenici temin ederek taahhüt süresi

olan 90 gün içinde idareye teslim etmek zorundadır.

90 günlük süre sözleşme imzalanmasına müteakip

başlar.

 

d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip aynı anda alıma

 

başlanacaktır

 

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih

ve saati

 

: 03.01.2024 - 11:00

 

b) İhale komisyonunun toplantı

yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

 

: Belediye Toplantı Salonu

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile

fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve

ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler

idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek

olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile

imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden

gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde

verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun

38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.Proje Tarihi: 12.12.2023


123