» Güncel  » Haberler

Haberler
İKİ KAT EMÜLSİYONLU SATHİ KAPLAMA YOL YAPIMI İHALESİ
 

 KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

 
GÜNDOĞMUŞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İKİ KAT EMÜLSİYONLU SATHİ KAPLAMA YOL YAPIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik
ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/903624
1-İdarenin
a) Adı : GÜNDOĞMUŞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 37 07860
 
GÜNDOĞMUŞ/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası : 2427812011 - 2427812161
ç) İhale dokümanının görülebileceği
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası
 
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : İKİ KAT EMÜLSİYONLU SATHİ KAPLAMA YOL YAPIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 39.200 M² İKİ KAT EMÜLSİYONLU SATHİ KAPLAMA
 
YAPILMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ANTALYA İLİ GÜNDOĞMUŞ İLÇESİ KAYABÜKÜ, ESKİBAĞ
YEŞİLDERE MEVKİİ, ORTAKONUŞ, AKYARI, ÜMÜTLÜ
YAYLA YOLU MAHALLELERİNDE İHTİYACI OLAN
SOKAKLAR.
 
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
 
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve
saati
 
: 18.09.2023 - 11:30
 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres)
 
: Gündoğmuş Belediyesi Toplantı Salonu
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
ALT YAPI İŞLER
V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ( ALT YAPI+ ÜST YAPI)
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ DİPLOMASI 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.


Proje Tarihi: 01.09.2023


123